Veebilehe www.saul.ee kasutajate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Indrek Saul OÜ reg kood: 10169482, asukohaga Lossi tee 9, Laitse küla, Saue vald, harju maakond, 76302.

Privaatsustingimused:

 • selgitavad, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitavad, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
 • aitavad sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgib Indrek Saul OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks andmeid koguti ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutatakse isikuandmed.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe ja siseveebi kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte ja siseveebi, tarbivad teenuseid või edastavad Indrek Saul OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks uudiste/kuukirja lugemine, teenuste tellimine, konto loomine või Indrek Saul OÜ-ga e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Indrek Saul OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused s.h seminarid, koolitused ja e-raamatud.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Indrek Saul OÜ töötleb?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed:

 • nimi
 • e-posti aadress
 • isikukood
 • kodune aadress
 • telefoninumber
 • organisatsioon
 • organisatsiooni aadress
 • ametinimetus

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Indrek Saul OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile uudiste/kuukirja ja muu sarnase info saatmiseks kasutaja eelneval nõusolekul;
 • ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
 • isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi jne töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Indrek Saul OÜ  kasutab veebilehe ja siseveebi külastatavuse statistikat kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Indrek Saul OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Indrek Saul OÜ kasutajale teenuseid.

Indrek Saul OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-posti edastamise ja haldamise süsteemi;
 • failide hoidmise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist;
 • arvete koostamist ja saatmist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Indrek Saul OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Indrek Saul OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Indrek Saul OÜ siseveebi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Juurdepääs isikuandmetele on Indrek Saul OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe ja siseveebi kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine, kustutamine ja ülekandmine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kirjaliku sooviavalduse alusel.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti aadressil  indrek@saul.ee Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kahe nädala jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Indrek Saul OÜ töötaja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile indrek@saul.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Indrek Saul OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest iga e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised ja pixel

www.saul.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid ja piksleid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades www.saul.ee veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste ja pikslite kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: ChromeSafariInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Indrek Saul OÜ Google Analytics ja Facebook Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin EU User Consent Policy.

Piksleid kasutatakse www.saul.ee veebilehe külastajatele sihitud reklaamide edastamiseks Google ja Google partnerite veebilehtedel ning Facebookis.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamideFacebook Pixel ja Google reklaamide kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Indrek Saul OÜ  jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel (indrek@saul.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


Siit leiad kasulikku lugemist